Maven Android Plugin

Maven Android Plugin

Hugo Josefson – Open Source –
Maven Android Plugin makes it easier to do Android application development with Maven. It lets you focus on programming, while Maven Android Plugin takes care of compiling everything correctly and building the apk file.

Tổng quan

Maven Android Plugin là một Open Source phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Hugo Josefson.

Phiên bản mới nhất của Maven Android Plugin hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/10/2009.

Maven Android Plugin đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Maven Android Plugin Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Maven Android Plugin!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.